Polskie Przepisy Dronowe

Na tej stronie znajdziesz zawsze aktualne i dokładnie opisane przepisy dotyczące prawa dronowego w Polsce. Umawiamy rozporządzenie dotyczące prawa lotniczego. Z artykułu dowiesz się gdzie można latać dronem bez pozwolenia, jakie strefy obowiązują w Polsce oraz jak i do kogo zgłaszać loty dronem.
Wpis jest na bieżąco aktualizowany przez naszą redakcję – ekspertów w dziedzinie BSP.


* Loty komercyjne oraz BVLOS wymagają posiadania Świadectwa Kwalifikacji oraz Ubezpieczenia OC przez operatora. Loty BVLOS możliwe są przez podmioty , które uzyskały zgodę Prezesa ULC.

Ośrodek szkolenia pilotów dronów w Polsce.

* Loty rekreacyjne i sportowe możliwe są z zachowaniem następujących warunków:  

 • Zachowując szczególną ostrożność;
 • Unikając wszelkiego działania lub zaniechania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa, w szczególności zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lotniczego;
 • Sterując modelem latającym lub bezzałogowym statkiem powietrznym w sposób umożliwiający uniknięcie kolizji z innym statkiem powietrznym;
 • Dając pierwszeństwo drogi załogowym statkom powietrznym;
 • Posiadając aktywny telefon z numerem wskazanym w zgłoszeniu do PAŻP i gwarantując jego odbieranie podczas wykonywania lotów;
 • Natychmiast kończąc wykonywanie loty na żądanie służb ATS (kontrolerów ruchu lotniczego bądź informatorów służby informacji powietrznej);
 • Ponosząc odpowiedzialność za decyzję o wykonaniu lotu oraz jego poprawność;
 • Dokonując przed lotem kontroli stanu technicznego modelu latającego lub bezzałogowego statku powietrznego i wykonując loty jedynie statkiem powietrznym, który jest sprawny technicznie;
 • Wykonując operacje jedynie w zasięgu widoczności wzrokowej VLOS;
 • Zapewniając ciągłą i pełną kontrolę lotu, w szczególności przez zdalne sterowanie przy użyciu fal radiowych;
 • Zachowując bezpieczną odległości poziomą od osób, mienia lub innych użytkowników przestrzeni powietrznej na wypadek awarii lub utraty kontroli nad modelem latającym (o wadze do 0,6kg) lub bezzałogowym statkiem powietrznym;
 • W przypadku lotów w celu rekreacyjnym lub sportowym modelem latającym o masie powyżej 0,6kg: zachowując odległość poziomą nie mniejszą niż 100 m od granic zabudowy miejscowości, miast, osiedli lub od zgromadzeń osób na wolnym powietrzu, nie mniejszą niż 30 m od osób, pojazdów, obiektów budowlanych niebędących w dyspozycji lub pod kontrolą operatora oraz nie wykonując lotów nad osobami i zgromadzeniami osób na wolnym powietrzu, niebędącymi w dyspozycji lub pod kontrolą operatora.
 • W operacjach z widokiem z pierwszej osoby FPV lot jest wykonywany: 

a. do wysokości nie większej niż 50m AGL, 

b. w odległości poziomej nie większej niż 200m od operatora, 

c. w odległości poziomej nie mniejszej niż 100m od zabudowy miejscowości, miast, osiedli lub od zgromadzeń osób na wolnym powietrzu;

 • Uwzględniając warunki meteorologiczne, strukturę i klasyfikację przestrzeni powietrznej oraz informacje o ograniczeniach w ruchu lotniczym.
 • posiadając zgodę zarządzającego strefą ATZ, D, MATZ, MCTR, P, TRA, EA/ROL*;
 • Modelami latającymi nie wykonuje się lotów nad: 

a. terenami zamkniętymi, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.  Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1669), 

b.obiektami jądrowymi, o których mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 792, 1669 i 2227), 
c.obszarami, obiektami i urządzeniami, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. a i b, pkt 2 lit. a i b oraz pkt 3 lit. a i b ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142 i 2245), 
d. jednostkami wojskowymi i poligonami. 
Loty bezzałogowymi statkami powietrznymi mogą być realizowane w tych miejscach jedynie za zgodą lub na potrzeby zarządzającego danym terenem, obiektem, obszarem lub urządzeniem*. Spis ww. obiektów znajduje się poniżej.

 • Loty nad rurociągami paliwowymi, liniami energetycznymi i liniami telekomunikacyjnymi, zaporami wodnymi, śluzami oraz innymi urządzeniami znajdującymi się w otwartym terenie, których zniszczenie lub uszkodzenie może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, środowiska albo spowodować poważne straty materialne, wykonuje się z zachowaniem szczególnej ostrożności.

 

 • Warunkiem eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych jest: 

a. umieszczenie na powierzchni statku powietrznego tabliczki znamionowej zawierającej nazwę podmiotu będącego właścicielem statku powietrznego; 

b. wyposażenie bezzałogowego statku powietrznego w światła ostrzegawcze zamontowane w sposób zapewniający dookólną emisję światła, widoczne z góry i z dołu w przypadku wykonywania lotów wcześniej niż 30 minut przed wschodem słońca i później niż 30 minut po zachodzie słońca; 
c. posiadanie instrukcji operacyjnej uwzględniającej zalecenia profilaktyczne Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego; 
d. wyposażenie bezzałogowego statku powietrznego w system Failsafe; 
e. noszenie kamizelki ostrzegawczej przez operatora wykonującego czynności lotnicze.

 

*UWAGA: zgodę należy dołączyć do formularza zgłoszenia lotu do PAŻP


KLIKNIJ ABY PRZEJŚĆ DO STRONY ULC Z PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI DRONÓW.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY LOTÓW DRONAMI O MASIE DO 25KG, VLOS W STREFIE CTR
Aby móc wykonywać loty w strefie CTR wymagane jest pozwolenie jeżeli chcemy latać w:

* Strefie CTR1KM – każdym dronem
* Strefie CTR6KM – dronem cięższym niż 0,6g
* Strefie CTR powyżej 100m

Formularz zgłoszeniowy, który należy wysłać na adres: drony@pansa.pl jest dostępny do pobrania klikając TUTAJ.
Uzupełniony i podpisany formularz należy wysłać minimum 3 dni robocze przed planowanym lotem. Po otrzymanej odpowiedzi kontaktujemy się z wieżą przed lotem oraz po jego zakończeniu.