DRON NEWS

Polityka rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce do 2030 r. (z perspektywą do 2040 r.). Zaproszenie do konsultacji

Ministerstwo Infrastruktury zaprasza do konsultacji nt. polityki rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce do 2030 r. (z perspektywą do 2040 r.).

 

Projekt Uchwały Rady Ministrów ws. przyjęcia przedmiotowego dokumentu został wprowadzony do wykazu prac programowych Rady Ministrów pod numerem ID176.

 

Polityka rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce do 2030 r. ( z perspektywą do 2040r.) (dalej: Polityka lotnicza) jest dokumentem definiującym główne założenia odnośnie celów, kierunków i sposobów kreowania i realizacji rządowej polityki, w myśl zasad dotyczących polityk publicznych określonych ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2019 r. poz. 1295 z późniejszymi zmianami).

 

Polityka Lotnicza powstała przy czynnym współudziale szerokiego grona interesariuszy, w szczególności przy udziale zarządzających lotniskami (użytku publicznego i użytku wyłącznego, certyfikowanych i niepodlegających certyfikacji), użytkowników infrastruktury lotnisk i przestrzeni powietrznej, instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej oraz przedstawicieli lotnictwa ogólnego i komercyjnego.

 

W Polityce Lotniczej zostały wskazane kierunki rozwoju lotnictwa w Polsce, w tym rynku przewozów lotniczych, w systematyce zgodnej z przyjętym podziałem kierunków interwencji odzwierciedlającej poszczególne obszary lotnictwa.

 

Polityka lotnicza zawiera również odniesienie do obecnej sytuacji wywołanej wpływem pandemii COVID-19 na rynek lotniczy w Polsce. Podjęto próby określenia i oszacowania prognoz rozwoju rynku lotniczego na najbliższe lata bazując na prognozach rozwoju rynku lotniczego opracowane przez EUROCONTROL STRATFOR z 2020 r. oraz prognozy IATA opracowane w 2020r. na zlecenie przedsiębiorstwa państwowego „Porty Lotnicze”.

 

Zapraszamy do zapoznania się z projektem Polityki rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce do 2030r.
(z perspektywą do 2040r.)

 

Uwagi do projektu można składać za pomocą formularza dedykowanego do projektu w terminie do 11.08.2021 r.

  • drogą elektroniczną na adres e-mail: politykalotnicza@mi.gov.pl,
  • osobiście w formie papierowej na miejscu udostępnienia dokumentów tj. Główna Biblioteka Komunikacyjna, ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie,
  • pisemnie na adres pocztowy: Ministerstwo Infrastruktury ul. Chałubińskiego 4/6 Warszawa 00-928 z dopiskiem „Polityka Lotnicza”.

Więcej na stronie MI:

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/ogloszenie-z-8-lipca-2021-r