DRON NEWS

Ruszyły nabory wniosków na dofinansowanie szkoleń na rok 2022 z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

KFS oferuje bardzo atrakcyjny system finansowania usług szkoleniowych. Przedsiębiorcy posiadający status mikro przedsiębiorstwa tj. firmy zatrudniającej do 10 osób, mogą liczyć nawet na 100% finansowania kształcenia ustawicznego ze środków Funduszu.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) to rozwiązanie systemowe adresowane do pracodawców, zasilane poprzez części składek odprowadzanych przez nich na Fundusz Pracy na wsparcie kształcenia ustawicznego podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego może ubiegać się każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej 1 osobę. Ponadto pracodawca, jako osoba pracująca może skorzystać z kształcenia ustawicznego finansowanego przez KFS na takich samych zasadach jak jego pracownicy.
Celem Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. O środki z KFS mogą się także starać pracodawcy, którzy stosują lub w najbliższym czasie planują wprowadzenie nowych technologii i narzędzia pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych.
Jakie warunki trzeba spełniać, aby móc ubiegać się o dotację?

Przedsiębiorcy posiadający status mikro przedsiębiorstwa tj. firmy zatrudniającej do 10 osób, mogą liczyć nawet na 100% finansowania kształcenia ustawicznego ze środków Funduszu natomiast pozostali pracodawcy mogą otrzymać finansowanie kształcenia do 80% wartości szkolenia, jednakże nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Bardzo dobrą informacją dla wszystkich zainteresowanych fakt, że udzielenie wsparcia odbywa się na zasadzie dofinansowania, a nie refundacji. Oznacza to, że podmiot chcący brać udział w szkoleniu nie musi „zamrażać” swoich środków i oczekiwać na ich późniejszy zwrot. Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.